دسته:عکس های مذهبی

تصاویری از محل ضربت خوردن حضرت علی در مسجد کوفه

حضرت علی در حین نماز خواندن ضربه ای با شمشیر که عبدالرحمن بن ملجم مرادی لعنت الله وارد کرد به...